Forretningsbetingelser

 

1. ANVENDELSE

1.1 Disse generelle forretningsbetingelser finder anvendelse på aftaler og handler indgået mellem CARTAX ApS CVR-nr. 41894792 og kunden. Nærværende betingelser gælder salg og levering af ydelser til både privat og erhvervskunder og ved ”kunden” forstås såvel private kunder som erhvervskunder (bilforhandler), medmindre andet særskilt er angivet.

1.2 Ved ændringer eller fravigelser af eventuelle aftaler kræves der skriftlig enighed mellem CARTAX ApS og kunden.

2. YDELSER

2.1 CARTAX ApS driver konsulentvirksomhed og leverer tjenesteydelser til selskabets kunder.

2.2 CARTAX ApS’ produkt og/eller ydelse består i bindende forhåndsvurdering af værdifastsættelse af registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftsloven (§REGAL), endelig værdifastsættelse, samt anmeldelse af værdifastsættelse til SKAT herunder Det Digitale Motorregister (DMR).

2.3 CARTAX ApS er registreret efter registreringsafgiftsloven til at anmelde og afregne registreringsafgift med SKAT.

 

3. INDGÅELSE AF AFTALEN

3.1 Indgåelse af aftalen sker ved kontakt i form af udfyldning af kontaktformular, telefon eller e-mail.

3.2 En ordre er kun bindende, når den er godkendt af Sælger med en skriftlig ordrebekræftelse via mail.

 

4. FORHÅNDSVURDERING

4.1 Private kunder skal anmode om forhåndsvurdering på cartax.dk/forhaandsvurdering
Bilforhandlere og andre erhvervskunder skal henvende sig på forhandler@cartax.dk

4.2 CARTAX ApS kan som udgangspunkt give en forhåndsvurdering af alle køretøjer, bortset fra lastbiler, busser, autocampere og veterankøretøjer.

4.3 Forhåndsvurderingen er beregnet ud fra kundens oplysninger og dokumenter på det aktuelle køretøj. CARTAX ApS kan ikke holdes ansvarlig for fejlagtige oplysninger fra kunden om kundens ønskede køretøj.

4.4 CARTAX ApS forbeholder sig retten til at genberegne forhåndsvurderingen inden for acceptfristen på de 30 dage, såfremt der sker ændringer i registreringsafgiftsloven som har effekt på forhåndsvurderingen.


5. AFGIFTSBERIGTIGELSE OG VÆRDIFASTSÆTTELSE

5.1 Værdifastsættelsen af et køretøj, forudsætter at køretøjet står uden dansk registreringsafgift samt ikke er blevet pålagt en fast værdifastsættelse fra SKAT. Såfremt køretøjet er pålagt en værdifastsættelse kan anmeldelsen efter 90 dage vurderes på ny af CARTAX ApS.

5.2 Ved endelig værdifastsættelse forpligter kunden sig til at udleverer samtlige dokumenter og oplysninger på køretøjet som CARTAX ApS anmoder om. I modsat fald kan der ske misforståelser og forsinkelser som CARTAX ApS ikke er ansvarlige for.

5.3 Når CARTAX ApS har modtaget de anmodede dokumenter og oplysninger på køretøjet, beregner CARTAX ApS registreringsafgiften og sender forhåndsvurderingen til kunden. CARTAX ApS bestræber sig på at udlevere en bindende forhåndsvurdering til kunden inden for 24 timer i hverdagen. Bindende forhåndsvurderinger fremsendes udelukkende til den af kunden oplyste mail.

5.4 En bindende forhåndsvurdering fra CARTAX ApS er gældende i 30 dage fra modtagelsen af forhåndsvurderingen. Tilbuddet accepteres udelukkende skriftlig per mail til CARTAX ApS. Såfremt acceptfristen overskrides, bortfalder forhåndsvurderingen og der skal anmodes om en forhåndsvurdering på ny.

5.5 Ved endelig afgiftsopgørelse modtager kunden faktura eller anden betalingsinstruks fra CARTAX ApS, bestående af registreringsafgift, risikotillæg, ekspeditionsgebyr og nummerplade- eller registreringsgebyr. 

5.6 Kunden er forpligtet til at betale det samlede beløb iht. pkt. 5.5 (registreringsafgift, risikotillæg, ekspeditionsgebyr og evt. nummerplade- eller registreringsgebyr) inden udløb af acceptfristen i pkt. 5.4 til CARTAX ApS. Det samlede beløb skal være modtaget af CARTAX, inden registreringsafgiften anmeldes i DMR (det digitale motorregister). Efter betaling modtager kunden kvittering for værdifastsættelse samt instrukser for afhentning af nummerplader.

5.7 Kunden kan efter modtagelse af kvittering for værdifastsættelse, henvende sig til en vilkårlig synsvirksomhed eller motorkontor for udlevering af nummerplader.      

5.8 Ved henvendelse til en synsvirksomhed for udlevering af nummerplader, medbringes blot original registreringsattest bestående af del 1 og del 2. Kunden skal inden henvendelse til synsvirksomheden, tage stilling til valg af forsikringsselskab, valg af nummerpladetype (herunder med eller uden EU-mærke). Derudover skal CPR nummer på ejeren af køretøjet oplyses.

5.9 Eventuelle ekspeditionsgebyr for udlevering af nummerplader hos den valgte synsvirksomhed afholdes af kunden alene og betales af kunden ved udlevering. Ved udlevering på motorkontor efteropkræves gebyr i henhold til motorstyrelsens gældende takster herfor af CARTAX ApS.

5.10 Såfremt kunden ikke betaler inden acceptfristen på de 30 dage bortfalder forhåndsvurderingen.


6. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

6.1 Samtlige priser oplyst af CARTAX ApS er inklusiv moms, såfremt den pågældende ydelse tillægges moms ifølge momsloven.

6.2 CARTAX ApS betalingsbetingelse for forhåndsvurdering er, at beløbet trækkes på det af kunden anvendte betalingsmiddel umiddelbart efter afsendelse af ordrebekræftelse, hvorefter levering af ydelsen påbegyndes.

6.3 Betaling af gebyr og risikotillæg til CARTAX ApS sker sammen med kundens betaling af registreringsafgift samt nummerplader og skal ske inden udløb af acceptfristen iht. pkt. 5.4

6.4 Fakturering af forhåndsvurdering opdeles med registreringsafgift, risikotillæg, ekspeditionsgebyr og evt. nummerplade- eller registreringsgebyrer.

6.5 Risikotillæg går til eventuelle reguleringer i registreringsafgiften fra SKAT til CARTAX ApS. Der vil ikke opkræves yderligere eller tilbagebetales risikotillæg, uanset om der sker regulering af registreringsafgiften eller ej. Ved eventuelle reguleringer fra SKAT i registreringsafgiften, vil kunden således ikke opkræves differencen fra reguleringen.


7. FORTRYDELSESRET (KUN PRIVATE KUNDER)

7.1 For private kunder er aftaler med CARTAX ApS omfattet af fortrydelsesretten efter forbrugeraftalelovens § 18.

7.2 Fortrydelsesfristen er 14 dage og fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, aftalen er indgået aftalen, dvs. når kunden har modtaget ordrebekræftelse.

7.3 Levering af CARTAX ApS ydelser påbegyndes inden udløbet af fortrydelsesfristen på de 14 dage og private kunder giver derfor i forbindelse med bestillingen af ydelsen samtykke til, at udførelsen af tjenesteydelsen kan påbegyndes på et nærmere bestemt tidspunkt inden fortrydelsesfristens udløb og fortrydelsesretten gælder herefter kun indtil dette tidspunkt. Forhåndsvurdering påbegyndes når ordrebekræftelse er afsendt og anmeldelse af registreringsafgift ith. forhåndsvurdering påbegyndes når accept heraf modtaget og fortrydelsesretten gælder derfor kun indtil disse tidspunkter.

7.4 Private kunder har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før kunden har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, kunden har indgået aftalen.

Hvis kunden f.eks. afgiver bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har kunden frist til og med mandag den 15. Har kunden først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har kunden frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan kunde vente til den følgende hverdag.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal kunden underrette den erhvervsdrivende om, at kunde har fortrudt aftalen. Hvis kunden vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal kunde blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis kundes vil sikre sig bevis for, at kunden har fortrudt rettidigt, kan kunden f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at Kunden har fortrudt aftalen, skal gives til:

CARTAX ApS
Olaf Ryes Gade 7K 2. th.
info@cartax.dk

Det forhold, at CARTAX har leveret tjenesteydelsen helt eller delvist, begrænser kundens fortrydelsesret, når kunden har givet samtykke til, at udførelsen af tjenesteydelsen kunne påbegyndes på et nærmere bestemt tidspunkt inden fortrydelsesfristens udløb. I så fald gælder fortrydelsesretten kun indtil dette tidspunkt.


8. ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORBEHOLD

8.1. CARTAX ApS kan kun afkræves erstatning for tab som følge af fejl og mangler, hvis CARTAX ApS har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller givet kunden vildledende oplysninger eller forsømt at oplyse om en fejl eller mangel, som CARTAX ApS kendte eller burde kende, eller fejlen eller manglen efter aftalens indgåelse er forårsaget ved CARTAX ApS grove forsømmelse. CARTAX ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

8.2 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Såfremt CARTAX ApS, ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal CARTAX ApS uden ugrundet ophold skriftligt underrette kunden om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

8.3 CARTAX ApS tager forbehold for eventuelle skrivefejl og tastefejl i forbindelse med angivelse af priser og vurderinger.

8.4 CARTAX ApS søger at afgive svar for anmodning om værdifastsættelse hurtigst muligt og gerne inden for 24 timer. CARTAX ApS afgiver imidlertid ingen garanti herfor, og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab – hverken direkte eller indirekte – grundet længere ekspeditionstid.


9. FORHOLD TIL SKAT

9.1 CARTAX ApS er registreret hos SKAT i henhold til registreringsafgiftsloven §15. CARTAX ApS har stillet sikkerhed over for SKAT til sikkerhed for CARTAX ApS forpligtelser over for reglerne i registreringsafgiftsloven.

9.2 Fra det tidspunkt hvor CARTAX ApS har modtaget registreringsafgiften fra kunden, indestår CARTAX ApS for betalingen heraf til SKAT.

9.3 CARTAX ApS hæfter alene overfor den endelige værdifastsættelse til Motorstyrelsen, og derved vil Kunden hverken opkræves eller erstattes yderligere registreringsafgift, såfremt der ved kontrol findes grund til afgiftsændring, med mindre der er tale om følgende punkter:

Køretøjets standsvurdering underkendes af Motorstyrelsen i et pristjek

Fejlindberetning af CO2-Udslip, batteriets rækkevidde eller elektrisk forbrug, i DMR (Digitale Motor Register)

Efterfølgende ændringer på køretøjet i DMR, som resulterer i ændring af registreringsafgiften


10. LOVÆNDRINGER

10.1 Ved eventuelle lovændringer forbeholder CARTAX ApS sig ret til at ændre i betingelserne.


11. LOVVALG OG VÆRNETING

11.1 Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret og ved de almindelige domstole. Enhver tvist mellem CARTAX ApS og bilforhandlere (og øvrige erhvervskunder) skal afgøres ved Retten i Kolding.